Мэдээлэл > Мэдээ, мэдээлэл

2022 оны агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тооллогын дүн мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2024-05-25 13:45:08

ТОО БҮРТГЭЛИЙН АЖИЛ

Журам захирамж: Монгол улсын “ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРОО”-ны 2022.10.28-ны албан тоотын дагуу Монгол улсын “Агаарын тухай” хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.4, 8.1.5, 27р зүйлийн 27.1 дэх заалт, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018  оны А/479 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хийх журам”-ын дагуу мөн Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ны А/690 захирамжийг тус тус үндэслэн 18 сум, 2 тосгонд   агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэл, тооллогыг аймгийн  хэмжээнд зохион байгуулав.

Агаар бохирдлын суурин эх үүсвэрт дараах төрлийн зуухыг хамруулсан.

  1. Ахуйн хэрэглээний 3-15кВт хүртэл хүчин чадалтай зуух (3<чадал<15кВт)
  2. Ус халаах 15-100кВт хүртэл хүчин чадалтай бага оврын зуух. (15кВт≤чадал<100кВт)
  3.  Ус халаах 100кВт-4.2МВт хүртэл хүчин чадалтай дунд оврын зуух. (100кВт≤чадал<4.2МВт)
  4. Ус халаах 4.2МВт дээш хүчин чадалтай том оврын зуух. (4.2МВт≤чадал буюу цахилгаан болон дулааны станц)

    

  1. АГААР БОХИРДУУЛАХ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН 2022 ОНЫ ТОО БҮРТГЭЛИЙН ДҮН

Аймгийн төвд гэрийн зуух 2507, хувийн орон сууцны зуух 360ш, нийт 2867ш зуух тоологдож, эдгээрт нийт 6130 тн нүүрс, 3735 м3 мод, 950 тн аргал, хөрзөн  болон бусад түлшийг хэрэглэсэн байна. Сумдад гэрийн зуух 2195ш, хувийн орон сууцны зуух 940ш, нийт 3134 ш зууханд 7093.5тн нүүрс, 1436.8 м3 мод, 6321.4 тн аргал,  хөрзөн  зэрэг бусад түлш хэрэглэсэн дүн мэдээ гарлаа. /Тус судалгааг төв суурин газарт байгаа эх үүсвэрээр гаргав/                                                                                                                     

 

Хүснэгт 1.  Сумдын гэрийн болон хувийн орон сууцны зуухны судалгаа

2022 онд аймгийн хэмжээнд 3-15 квт хүртэл хүчин чадалтай гэрийн зуух 4702, хувийн орон сууцны зуух 1045ш, нийт 6001ш зуух тоологдож, 13223.5тн нүүрс, 5171.8м3 мод, 7271.4 тн аргал, хөрзөн болон бусад түлш хэрэглэсэн байна.

Сумд

Он

Айл өрхийн зуух

Гэр

Байшин

Жилд хэрэглэдэг нүүрсний хэмжээ тн

1

Есөнбулаг сумд

2014

3277

215

20450.2

2015

2827

157

33478.0

2016

2729

158

7650.9

2017

3404

444

7710

2018

3086

326

7811

2019

3044

596

8695.4

2020

2108

280

5151

2021

2443

326

7848,5

2022

2507

360

6130

2

Аймгийн хэмжээнд

2014

5834

312

26467.6

2015

5698

214

43573.5

2016

6480

350

17947.9

2017

6806

1388

14668.1

2018

5615

1312

15183.1

2019

5621

1543

16241.1

2020

4213

1162

11918

2021

4771

1337

14929,4

2022

4702

1299

13223.5

Хүснэгт 2. 2014-2022 оны харьцуулсан судалгаа

            2022 оны ердийн галлагаатай 3-15кВт-ын хүчин чадалтай зуухтай айл өрхийн тоог доорх зураг1-т сум тус бүрээр харууллаа.