Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (4)

Хөрс ШТС-н баруун тал (Говь-Алтай - Алтай хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 13.7 0.4 149.4 172.1 23.4 382.3 435.4 0.0
2014 108.1 0.0 39.4 131.9 23.4 38.0 507.3 0.0
2015 16.4 1.2 113.3 11.6 26.8 33.3 441.6 0.7
2016 10.8 0.0 93.8 102.1 26.3 43.1 701.2 0.0
Шинэ-Алтай захын зүүн тал (Говь-Алтай - Алтай хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 16.1 1.1 0.0 129.4 21.6 266.5 292.6 0.0
2014 60.8 0.0 128.4 257.7 25.4 28.0 443.7 0.0
2015 20.1 0.0 168.7 341.2 24.5 38.6 489.0 2.0
2016 14.3 0.7 192.6 167.9 28.8 43.5 567.9 0.0
Харзат баг (Говь-Алтай - Алтай хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 24.5 0.6 91.6 468.2 8.5 279.8 376.0 0.4
2014 22.7 0.0 50.2 179.6 23.7 25.6 619.4 0.0
2015 25.3 0.0 100.4 212.6 20.6 25.4 649.1 0.0
2016 27.0 0.0 0.0 252.8 23.8 40.4 506.1 0.0
Эрчим хүчний хашаанаас (Говь-Алтай - Алтай хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 12.0 0.0 282.8 56.1 18.0 317.7 368.6 2.2
2014 35.3 0.0 106.5 228.0 21.1 56.9 668.9 0.6
2015 13.5 0.6 174.0 58.5 29.5 23.0 382.0 3.6
2016 11.3 0.0 100.4 82.0 28.9 18.3 618.0 0.0