2020 оны 05 дугаар сарын 10 өдрийн тойм

  Говь-Алтай аймгийн ус судлалын харуулууд 2020 оны 05-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар, Завхан-Гуулин харуулын усны түвшин  150см, өмнөх хоногоос  6см буурсан,  олон жилийн дундаж түвшингээс  13см бага, үерийн түвшингээс  80см бага,  гол цэвэр.  Завхан-Тайшир харуулын усны түвшин 108см, Олон жилийн дундажаас 19см бага, үерийн түвшингээс 72см бага, гол цэвэр үзэгдэлгүй болсон  байна.  Зүйл-Тонхил харуулын усны түвшин 206см, Олон жилийн дундаж түвшингээс 6см бага, үерийн түвшингээс  44см бага, гол цэвэр, үзэгдэлгүй болсон байна. Шарга-Шарга харуулын усны түвшин 413см, гол цэвэр үзэгдэлгүй болсон байна. Тайган-Дэлгэр нуур судлалын  харуулын  усны түвшин 433см  нуур  цэвэр, үзэгдэлгүй болсон байна.