2020 оны 05 дүгаар сарын 15-ны өдрийн тойм

      Говь-Алтай аймгийн ус судлалын харуулууд 2020 оны 05-р сарын 15-ний өдрийн байдлаар, Завхан-Гуулин харуулын усны түвшин  142см, өмнөх хоногоос  2см буурсан,  олон жилийн дундаж түвшингээс  21см бага, үерийн түвшингээс  88см бага,  гол цэвэр.  Завхан-Тайшир харуулын усны түвшин 104см, өмнөх хоногоос  2см багассан,  Олон жилийн дундажаас  23см бага, үерийн түвшингээс 76см бага, гол цэвэр үзэгдэлгүй  байна.  Зүйл-Тонхил харуулын усны түвшин 207см, Олон жилийн дундаж түвшингээс 5см бага, үерийн түвшингээс  43см бага, гол цэвэр, үзэгдэлгүй болсон байна. Шарга-Шарга харуулын усны түвшин 412см, гол цэвэр. Тайган-Дэлгэр нуур судлалын  харуулын  усны түвшин 432см  нуур  цэвэр, үзэгдэлгүй болсон байна.