2020 оны 05 дүгаар сарын 08-ны өдрийн байдлаар

       Говь-Алтай аймгийн ус судлалын харуулууд 2020 оны 05-р сарын 08-ний өдрийн байдлаар, Завхан-Гуулин харуулын усны түвшин  162см, өмнөх хоногоос  6см буурсан,  олон жилийн дундаж түвшингээс  1см бага, үерийн түвшингээс  68см бага,  гол цэвэр.  Завхан-Тайшир харуулын усны түвшин 108см, Олон жилийн дундажаас 19см бага, үерийн түвшингээс 72см бага, гол цэвэр үзэгдэлгүй болсон  байна.  Зүйл-Тонхил харуулын усны түвшин 206см, Олон жилийн дундаж түвшингээс 6см бага, үерийн түвшингээс  44см бага, гол цэвэр, үзэгдэлгүй болсон байна. Шарга-Шарга харуулын усны түвшин 413см, гол цэвэр үзэгдэлгүй болсон байна. Тайган-Дэлгэр нуур судлалын  харуулын  усны түвшин 434см  нуур  цэвэр, үзэгдэлгүй болсон байна.