2020 оны 05 дүгаар сарын 12-ны өдрийн тойм

       Говь-Алтай аймгийн ус судлалын харуулууд 2020 оны 05-р сарын 12-ний өдрийн байдлаар, Завхан-Гуулин харуулын усны түвшин  144см, өмнөх хоногоос  2см буурсан,  олон жилийн дундаж түвшингээс  19см бага, үерийн түвшингээс  86см бага,  гол цэвэр.  Завхан-Тайшир харуулын усны түвшин 108см, Олон жилийн дундажаас 19см бага, үерийн түвшингээс 72см бага, гол цэвэр үзэгдэлгүй болсон  байна.  Зүйл-Тонхил харуулын усны түвшин 207см, Олон жилийн дундаж түвшингээс 5см бага, үерийн түвшингээс  43см бага, гол цэвэр, үзэгдэлгүй болсон байна. Шарга-Шарга харуулын усны түвшин 412см, гол цэвэр үзэгдэлгүй болсон байна. Тайган-Дэлгэр нуур судлалын  харуулын  усны түвшин 432см  нуур  цэвэр, үзэгдэлгүй болсон байна.