2020 оны 05 дүгаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар

Говь-Алтай аймгийн ус судлалын харуулууд 2020 оны 05-р сарын 07-ний өдрийн байдлаар, Завхан-Гуулин харуулын усны түвшин ,168см, өмнөх хоногоос  11см буурсан,  олон жилийн дундаж түвшингээс  5см их, үерийн түвшингээс  62см бага,  гол цэвэр.  Завхан-Тайшир харуулын усны түвшин 108см, Олон жилийн дундажаас 19см бага, үерийн түвшингээс 72см бага, гол цэвэр үзэгдэлгүй болсон  байна.  Зүйл-Тонхил харуулын усны түвшин 204см, Олон жилийн дундаж түвшингээс 8см бага, үерийн түвшингээс  46см бага, гол цэвэр, үзэгдэлгүй болсон байна. Шарга-Шарга харуулын усны түвшин 414см, гол цэвэр үзэгдэлгүй болсон байна. Тайган-Дэлгэр нуур судлалын  харуулын  усны түвшин 434см  нуур  цэвэр, үзэгдэлгүй болсон байна.