2020 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдрийн тойм

        Говь-Алтай аймгийн ус судлалын харуулууд 2020 оны 05-р сарын 19-ний өдрийн байдлаар, Завхан-Гуулин харуулын усны түвшин  141см,  олон жилийн дундаж түвшингээс  22см бага, үерийн түвшингээс  89см бага,  гол цэвэр.  Завхан-Тайшир харуулын усны түвшин 104см,  Олон жилийн дундажаас  23см бага, үерийн түвшингээс 76см бага, гол цэвэр үзэгдэлгүй  байна.  Зүйл-Тонхил харуулын усны түвшин 207см, Олон жилийн дундаж түвшингээс 5см бага, үерийн түвшингээс  43см бага, гол цэвэр, үзэгдэлгүй болсон байна. Шарга-Шарга харуулын усны түвшин 411см, гол цэвэр. Тайган-Дэлгэр нуур судлалын  харуулын  усны түвшин 430см  нуур  цэвэр, үзэгдэлгүй болсон байна.