Мэдээлэл > Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ ТОХИОЛДСОН ГАН, ЗУДЫН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮНГЭЭС

Шинэчлэгдсэн: 2020-06-05 00:11:15

ÃÎÂÜ-ÀËÒÀÉ ÀÉÌÀÃÒ ÒÎÕÈÎËÄÑÎÍ ÃÀÍ, ÇÓÄÛÍ ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ÇÀÐÈÌ ¯Ð įÍÃÝÝÑ

Ò.Äýëãýðìàà

Ãîâü-Àëòàé ÓÖÓÎØÒºâ, 2008 он

Email: deegii_919@yahoo.com

Ýíýõ¿¿ ºã¿¿ëýëä Ãîâü-Àëòàé àéìãèéí 6 ñòàíöûí ñ¿¿ëèéí 33 æèëèéí /1973-2006/ àãààðûí äóíäàæ òåìïåðàòóð, íèéëáýð õóð òóíàäàñíû äóëààí, õ¿éòíèé óëèðëûí áîëîí æèëèéí ÿâö, àéìãèéí õýìæýýãýýð ãàí, çóäûí äàâòàãäàë, ò¿¿íýýñ ó÷èðñàí õîõèðîëûí òàëààðõ ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íãýýñ îðóóëñàí áîëíî.